زندگی بی هوازی Anaerobiosis

زندگی در غیاب اکسیژن.

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی