اسید آمینه Amino acid

واحد تشکیل دهنده پروتئین ها.

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی