آگار Agar

نوعی پلی ساکارید ژله ای که در حال حاضر برای جامد کردن محیط‏های کشت میکروبی استفاده می شود. در دمای متعارف رشد باکتری ها (37-40)  جامد است و تاکنون هیچ باکتری قادر به تجزیه آن نبوده است. آگار از نوعی جلبک های قرمز دریایی استخراج می شود و شامل دو پلی ساکارید آگاروز و آگاروپکتین است که 70 درصد آن را آگاروز تشکیل می دهد.

 

 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی