الکساندر فلمینگ Alexander Fleming

پزشک انگلیسی و کاشف پنی سیلین (1881 –1955)» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی