لویی پاستور Louis Pasteur

شیمی دان فرانسوی قرن نوزدهم (1822-1895) که تحقیقات مهمی را در میکروب شناسی بنیان نهاد. رد نظریه تولید خود بخودی، معرفی تخمیر به عنوان یک فرآیند بیولوژیکی و نه صرفا شیمیایی، ابداع روش های نوین واکسیناسیون، بویژه واکسن هاری، معرفی محیط کشت مایع برای رشد باکتری ها و جدا سازی استرپتوکوک برای اولین بار (از نمونه خون)  مواردی از موفقیت های علمی این دانشمند است.


 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی