آنتونی وان لیون هوک Antony van Leeuwenhoek

مخترع هلندی اولین میکروسکوپ و کاشف دنیای میکروارگانیسم ها در قرن هفدهم (1632-1723)

 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی