آئروسل Aerosol

ازپراکنده شدن یک مادۀ جامد یا مایع در هوا آئروسل بوجود می آید.(سوسپانسیونی از ذرات مایع یا جامد)

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی