آدنوزین تری فسفات Adenosine triphosphat

منبع اصلی انرژی سلول.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی