سیاه زخم Athrax

نوعی بیماری مشترک انسان و دام که ممکن است به یکی از اشکال پوستی، گوارشی و تنفسی بروز می کند. نوع تنفسی بسیار خطرناک است و می تواند با ایجاد سپتی سمی شدید منجر به مرگ گردد.
» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی