رابرت کخ Robert Koch

پزشک و باکتری شناس آلمانی (1843-1910) که به ویژه به دلیل کشف و جدا سازی باکتری های  مولد سیاه زخم و سل و نیز توسعه تکنیکی های میکروب شناسی معروف است.


 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی