آبسه Abscess

تجمع متمرکز چرک در یک بافت که بوسيله تجزيه بافت و ایجاد حفر تشکيل مي شود.


                                      

      

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی