ایدز AIDS

نوعی نقص سیستم ایمنی که توسط ویروس مولد ایدز، HIV ایجاد می شود.» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی