Bacillus

جنسی از باکتری ها که شامل باسیل های گرم مثبت اسپوردار با تنفس هوازی می باشد.

» فرهنگ معانی میکروب شناسی پزشکی