Tetanus

کزاز، عامل این بیماری باکتری کلاستريديوم تتاني می باشد.

» فرهنگ معانی میکروب شناسی پزشکی