Pertussis

سياه سرفه، توسط باکتری بورده تلا پرتوسيس ایجاد می شود.

» فرهنگ معانی میکروب شناسی پزشکی