Lepromin skin test

تست لپرومین، تستی پوستی و غیراختصاصی برای تشخیص جذام که در نوع توبرکولین به شدت مثبت و در لپروماتوز منفی است.

» فرهنگ معانی میکروب شناسی پزشکی