بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

دانشجویان می بایست سوالات پیشنهادی خود را به شکل های چهار جوابی، صحیح غلط، جور کردنی و جای خالی در این محل بنویسند. ضمنا امکان استفاده از تصاویر مورد نظر نیز وجود دارد.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 5 فاطمه عبدالهي گزيك
Thu، 27 Dec 2012، 12:00 PM
جای خالی عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 3 فاطمه عبدالهي گزيك
Thu، 27 Dec 2012، 11:58 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 11:57 AM
تست عکس سيدياسين حسيني سيدياسين حسيني 3 فاطمه عبدالهي گزيك
Thu، 27 Dec 2012، 11:54 AM
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 11:52 AM
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 11:33 AM
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 11:24 AM
جاي خالي عکس محمود يوسفي مقدم منظري محمود يوسفي مقدم منظري 3 حسين شوشتري
Thu، 27 Dec 2012، 11:23 AM
جاي خالي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 0 حسين شوشتري
Thu، 27 Dec 2012، 11:21 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 0 حسين شوشتري
Thu، 27 Dec 2012، 11:18 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 0 حسين شوشتري
Thu، 27 Dec 2012، 11:10 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 11:10 AM
جاي خالي عکس زهره رضائي كلاته زهره رضائي كلاته 0 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 11:07 AM
جاي خالي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 11:04 AM
جاي خالي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 0 حسين شوشتري
Thu، 27 Dec 2012، 11:02 AM
جاي خالي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 10:56 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 2 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 10:56 AM
جاي خالي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 10:55 AM
جاي خالي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 2 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 10:55 AM
تشريحي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 0 حسين شوشتري
Thu، 27 Dec 2012، 10:54 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 10:53 AM
جاي خالي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 2 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 10:52 AM
تشريحي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 0 حسين شوشتري
Thu، 27 Dec 2012، 10:51 AM
تست باکتری شناسی عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 2 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 10:29 AM
جاي خالي عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 10:29 AM
پاسخ كوتاه ارش شوريابي ارش شوريابي 1 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 10:28 AM
جواب كوتاه ارش شوريابي ارش شوريابي 2 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 10:16 AM
پاسخ كوتاه عکس سيدياسين حسيني سيدياسين حسيني 2 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 10:14 AM
تستي عکس سيدياسين حسيني سيدياسين حسيني 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 10:13 AM
پاسخ كوتاه عکس سيدياسين حسيني سيدياسين حسيني 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 10:09 AM
جواب کوتاه ارش شوريابي ارش شوريابي 2 زهره رضائي كلاته
Thu، 27 Dec 2012، 9:57 AM
پاسخ كوتاه ارش شوريابي ارش شوريابي 1 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 9:50 AM
جواب كوتاه عکس محمود يوسفي مقدم منظري محمود يوسفي مقدم منظري 0 محمود يوسفي مقدم منظري
Wed، 26 Dec 2012، 12:43 PM
تست عکس محمود يوسفي مقدم منظري محمود يوسفي مقدم منظري 0 محمود يوسفي مقدم منظري
Wed، 26 Dec 2012، 12:40 PM
جواب كوتاه عکس محمود يوسفي مقدم منظري محمود يوسفي مقدم منظري 0 محمود يوسفي مقدم منظري
Wed، 26 Dec 2012، 12:34 PM
تستي عکس محمود يوسفي مقدم منظري محمود يوسفي مقدم منظري 0 محمود يوسفي مقدم منظري
Wed، 26 Dec 2012، 12:33 PM
تشريحي عکس محمود يوسفي مقدم منظري محمود يوسفي مقدم منظري 0 محمود يوسفي مقدم منظري
Wed، 26 Dec 2012، 12:26 PM
تشريحي ارش شوريابي ارش شوريابي 0 ارش شوريابي
Wed، 26 Dec 2012، 12:13 PM
جای خالی عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Wed، 26 Dec 2012، 9:26 AM
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Wed، 26 Dec 2012، 12:08 AM
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Tue، 25 Dec 2012، 11:43 PM
جای خالی عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Tue، 25 Dec 2012، 11:21 PM
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Tue، 25 Dec 2012، 8:26 PM
تشریحی ارش شوريابي ارش شوريابي 0 ارش شوريابي
Tue، 25 Dec 2012، 5:44 PM
جورکردنی عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Tue، 25 Dec 2012، 2:52 PM