بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوالات

 
عکس زهره حسینی
سوالات
از زهره حسینی در Sunday، 6 January 2013، 9:59 AM
 

1.کدام یک درباره ی فسفر به عنوان ماده ی معدنی در یک باکتری درست نیست؟

1.در سیکل گلیکولیز به کار می رود.

2.در تخمیر گلوسیدها به کار میرود.

3.نقش تامپون را بازی می کند.

4. 0/5_8 درصد وزن خشک باکتری  را در بر میگیرد.

 

 

2.کدام جمله در مورد مایکوپلاسماها غلط است؟

1.بدون دیواره و فاقد شکل ثابت اند.

2.شباهت زیادی از نظر آنتی ژن بین L form و مایکوپلاسما وجود دارد.

3.مایکوپلاسماها ارگانیسم های بسیار چند شکلی هستند.

4..تولیدمثل این ارگانیسم هااز طریق جوانه زدن, قطعه قطعه شدن یا تقسیم 2تایست.

 

 

3.کدام جمله درست است؟

1.شیمیواتوتروف ها احتیاجات خود را با یک منبع کربن آلی رفع میکنند.

2.باکتری های شیمیواتوتروف ابتدا عمل جذب را انجام میدهند.

3.انتقال فعال توسط پرمئازها انجام میگیرد.

4.انتقال فعال ثانویه بدون وجود انرژی فعال است.

 

 

4.کدام جمله در مورد تنفس ها درست است؟

1.در تنفس هوازی گیرنده ی نهایی الکترون ها و هیدروژن یک ماده ی معدنی است.

2.در تنفس از احیای کربنات ها و co2 , گاز متان به وجود می آید.

3.در تنفس هوازی , آنزیمی که آخرین بار هیدروژن را میگیرد و به اکسیژن منتقل میکندد, اکسیداز است.

4.در تنفس هوازی ترکیب خطرناکی برای باکتری تولید نمیشود.

 

5.در مورد تاریخچه ی میکروبی کدام جمله درست است؟

1.مهمترین فعالیت لیون هوک کشف دنیای میکروبی است.

2.میکروسکوپ هایی که لیون هوک ساخت از 50 تا 200 مرتبه در نوسان اند.

3.اهمیت کار لیون هوک به خاطر ساخت میکروسکوپ است.

4.یکی از کارهای مهم لیون هوک استریل کردن وسایل جراحی است.