بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

طرح سوال

 
عکس الهه حقگو
طرح سوال
از الهه حقگو در Thursday، 3 January 2013، 2:45 PM
 

1)در کدام گروه از باکتری ها در غشای سلولی استرول دیده میشود؟

1)آرکئوباکتری ها      2)منذوزیکوتس ها 

3)مایکوپلاسماها       4)تنریکوتس ها

 

2)کدام اندامک در فرایند کانجوکیشن نقش دارد؟

1)پیلی جنسی          2)پیلی معمولی

 3)کپسول              4)تاژک

 

3)پدیده ای که طی آن قسمت کوچکی از DNA آزاد شده و از یک یاخته به یاخته ی دیگر منتقل میشود چه نام دارد؟

1)ترانسفورمیشن       2)ترانسداکشن 

3)کانجوگیشن          4)هیچکدام

 

4)کدام فاز از زندگی باکتری مرحله ی فعال تکثیر نام دارد؟

1)فاز حداکثر توقف    2)فاز لگاریتمی

3)فاز زوال            4)فاز خفته

 

5)کدام یک جز ساختمان شیمیایی پپتیدوگلیکان نیست؟

1)پل های عرضی     2)لیپید A

3)زنجیره ی تتراپپتید   4)اسکلت پلی ساکاریدی