بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

questions

 
عکس نسیم گنجی
questions
از نسیم گنجی در Thursday، 3 January 2013، 2:49 PM
 

1-میکروارگانیسم هایی که به طور مداوم روی سطوح بدن قرار دارند چه نام دارند؟

1)کامنسال commensals 

2)کلنزیشین clonization

3)infection

4)هیچکدام

 

2-کدام دسته از باکتری ها در سیتوپلاسمشان کاتالاز و پراکسیداز دارند؟

1)هوازی

2)بی هوازی اختیاری

3)بی هوازی مطلق

4)میکروآیروفیل ها

 

3-کدامیک از موارد زیر جز عوامل بیولژیکی موثر بر رشد و تکثیر باکتری ها نیست؟

1)سلول ها

2)آنتی بیوتیک ها

3)آنزیم ها

4)مواد معدنی

 

4-مرحله ی اول متابولیسم باکتری های شیمیوارگانوتروف چیست؟

1)انتقال فعال

2)انتقال غیر فعال

3)جذب

4)هضم

 

5-اگر در یک ردیف بازهای یک ژن , یک نوکلئوتید خاص جایگزین نوکلئوتید دیگر شود , چه رخ میدهد؟

1)موتاسیون نقطه ای

2)نوترکیبی

3)موتاسیون بر هم زننده ی کدها

4)هیچکدام