بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

طرح سوال

 
عکس سمانه وزیری
طرح سوال
از سمانه وزیری در Wednesday، 2 January 2013، 11:36 PM
 

1-کدام مورد جز فلور طبیعی چشم نیست؟                                            

1)دیفتروِییدها     2)ناسریاها       3)استافیلوکوک       4)ویروِیید               

2-کدام  مورد جز فلور طبیعی بینی است؟                                                 

1)دیفتروییدها    2)نیسریاها        3)باکتریوم ها     4)استرپتوکوک             

3-کدام یک از موارد زیردر مورد رابطه انگلی نادرست است؟                    

1)باکتری از میزبان بهره مند میشود                                                  

2)همه باکتری های انگل بیماری زا هستند                                           

3)میزبان  در اثر حضور باکتری آسیب میبیند                                       

4)یرخی باکتری انگل اختیاری هستند                                                 

4-کدام یک در مورد باکتری های بی هوازی مطلق نادرست است؟               

1)دارای سیتوکروم کاتالاز است                                                     

2)کلستردیوم ها جز این دسته هستند                                                 

3)از هیدرات کربن به عنوان سوبسترای تخمیرپذیر استفاده میکند                 

4)در غلظت کم اکسیژن قادر به زندگی هستند                               

5-دو تیپ باکتریوفاژها.........و.........است.                                    

6-همه باکتری ها دارای دیواره سلولی هستند به جز..........                    

7-ساختمان اصلی دیواره سلولی باکتری ها..........                               

8-ساختمان مخصوص دیواره سلولی باکتریهای گرم +..........                  

1)اسید های تئی کوئیک                                                                  

2)لیپو پروتئین                                                                           

3)لیپو پلی ساکارید                                                                    

4)غشای سلول