بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

QuEs

 
عکس احمدرضا ایرانمنش
QuEs
از احمدرضا ایرانمنش در Wednesday، 2 January 2013، 9:32 PM
 

الف :سئوالات تستی را بادقت جواب بده.

- کدام یک از رنگ آمیزی های زیر مربوط به تشخیص ذره های متاکروماتیک است

1-نایسر   2- گرم     3-آلبرت    4-موارد1و3

- کدام نوع از باکتری های زیر را اگر دو تاژکش را به هم وصل کنی مثل گردنبند می شود

1-لوفو تریش  2-مونوتریش  3-پری تریش  4-لوفوتریش

- ساختار های تترادی و استافیلو مخصوص کدام نوع از باکتری ها ی زیر  است

1- اسپیروکت  2-کوکوس  3-باسیلوس   4-هیچ کدام

-اشکال ویبریون باکتری ها مربوط به کدام خانواده از  باکتری ها ی زیر  است

1-کوکوس      2-استافیلو کوک   3-باسیلوس  4- همه ی موارد

ب: درست و غلط بودنو مشخص کن.

- پپتیدوگلیکان ساختار اختصاصی دیواره ی باکتری ها را تشکیل میدهد

- پنی سیلین  با از بین بردن اسکلت کربنی پپتیدوگلیکان آن را از هم می پاشوند

- باکتری های لوفو تریش داری  یک دسته تاژک هستند

- گلیکوکالیکس همان فرم در هم ریخته ی کپسولی است

پ : جا های خالی را پر کن.

- خاصیت سمی دیواره ی باکتری های گرم منفی بخاطر ...............است

- باکتری های گرم منفی تحت تاثیر پنی سیلین با دوز..........به ...........تبدیل می شود.

-عمل سنتز پل های عرضی ...........نام دارد

وظیفه ی آنتی ژنیک باکتری های گرم مثبت بر عهده ی ...........است

ت: جفت و جور کن

       A                                           B

اسفروپلاست                                 بیماری مزمن

اسیدهای تیکوئیک                           گرم منفی

باکتری های Lفرم                           تاژک

گلوسید                                      ترانسپپتیداسیون

HOOK                                   گلیکوژن

پل عرضی                                 گرم مثبت