بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

نمونه سوال

 
عکس سعیده خراشادیزاده
نمونه سوال
از سعیده خراشادیزاده در Wednesday، 2 January 2013، 7:55 PM
 

1) کشف دنیای میکروبی توسط چه کسی انجام شد؟

الف) آنتونی وان لیون هوک      ب) لوئی پاستور     پ) کخ             د) لیستر

2) آرکئوباکتری ها شامل گروه های زیر است به جز:

الف) متانوژن       ب) هالوفیل های مطلق          پ) ترمواسیدوفیل     د) اسکوتوباکتری ها

3)کدام یک جزء روش های تکثیر آرکئوباکتری ها نمی باشد:

الف) اگزوسپور      ب) جوانه زدن      پ) چروک خوردن             د) قطعه قطعه شدن

4) دیواره ی کدام دسته از باکتری ها فاقد اسید مورامیک است؟

الف) اسکوتوباکتری ها                  ب) ائوکسی فتوباکتری ها 

 پ) اکسی فتوباکتری ها                  د) آرکئوباکتری ها

5) پل عرضی در استافیلوکوک طلایی یک ..................... است.

6) فضای بین .................... و ........................ را فضای پری پلاسمیک می نامند.

7) مزوزوم در باکتری مشابه کدام ارگانل در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتیک است؟

الف) میتوکندری     ب) گلژی        ج) شبکه آندوپلاسمی          د) لیزوزوم

8) اندازه کپسول باکتری بسته به مقدار ....................... متغیر است.

9) در غشای سیتوپلاسمی پروکاریوت ها ......................... وجود ندارد.

10) آنتی ژن o مربوط به ................... و آنتی ژن H مربوط به ................... می باشد.