بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوالات

 
عکس فاطمه بهشتی
سوالات
از فاطمه بهشتی در Monday، 31 December 2012، 10:23 AM
 

1-ویرولانس شامل کدام یک از خواص زیر نمی شود؟

1-تهاجم          2-انتشار         3-تولید توکسین    4-ایجاد اختلالات مکانیکی

2-کدام یک از آنزیم های تخریب کننده ی نسجی در استافیلوکوک های بیماریزا و استرپتوکوک های همولیتیک مشترک است؟

1-کوآگولاز      2-استرپتوکیناز   3-لستیناز          4-کلاژناز

3-کدام یک جزء فلور طبیعی ملتحمه ی چشم نیست؟

1-دیفتروئید       2-نایسریا        3-استافیلوکوک    4-استرپتوکوک همولیتیک

4-............ باکتری ها می تواند نشانه ای برای ویرولانس آن ها باشد0

5-اگزوتوکسین های مربوط به بیماری های اسهالی را غالبا .......... می نامند.