بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستي

 
عکس زينب ستوده امامقلي
تستي
از زينب ستوده امامقلي در Sunday، 30 December 2012، 9:42 AM
 

كدام يك از ويروس هاي زير عامل منونوكلئوز است؟                                                                          1.پوليوما                 2. پاپيلوما                     3. سايتومگالو            4.هرپس

عکس هاجر ساراني
در پاسخ به: تستي
از هاجر ساراني در Sunday، 30 December 2012، 9:47 AM
 

3