بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جاي خالي

 
عکس هاجر ساراني
جاي خالي
از هاجر ساراني در Sunday، 30 December 2012، 9:38 AM
 

 انتقال ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 2 در نوزادان از ----------- است.

عکس زينب ستوده امامقلي
در پاسخ به: جاي خالي
از زينب ستوده امامقلي در Sunday، 30 December 2012، 9:44 AM
 

انتقال از راه كانال زايمان