بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جاي خالي

 
عکس زينب ستوده امامقلي
جاي خالي
از زينب ستوده امامقلي در Sunday، 30 December 2012، 9:32 AM
 

پاپيلوما ويروس داراي ژنوم          وعامل          است؟