بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستي

 
عکس زينب ستوده امامقلي
تستي
از زينب ستوده امامقلي در Sunday، 30 December 2012، 9:29 AM
 

كدام يك از موارد زير جزء ويژگي هاي باكتري كلستريديوم بوتولينيم نمي باشد؟                                                   1.بي هوازي                                                                                                                   2.گرم منفي                                                                                                                     3.اسپور دار                                                                                                                   4.مقاوم به حرارت