بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

نمونه سوالات میکروب شناسی عمومی

 
عکس سعید بامدادی
نمونه سوالات میکروب شناسی عمومی
از سعید بامدادی در Saturday، 29 December 2012، 1:02 PM
 

1-پدیدهTolerance(تحمل)باکتریهانسبت به کدام گروه از باکتریهای زیر دیده میشود؟

الف)Sulfonamide

ب)Chloramphenicol

ج)Aminoglycoside

د)B-Lactum groups

2-واحدهای اصلی تشکیل دهنده لیپیدA باکترهای گرم منفی دارای کدامبک از ترکیبات زیر است

الف)گلوکز آمین فسفات و میریستیک اسید

ب)ترهالوزفسفات و میریستسک اسید

ج)ان استیل گلوکز آمین فسفات و میریستیک اسید

د)ا-استیل گلوکز آمین فسفات و میریستیک اسید

3-کلیه مفاهیم زیر در ارتباط با انتشار تسهیل شده در پروکاریوتها صحیح است به جز؟

الف)مکانیسمی از انتقال است که نیازمند انرزی نمیباشد

ب)انتشلر پاسیویک ماده در جهت خلاف شیب غلظت است

ج)در این نوع انتشار فعال غلظت ماده موردنظردرداخل سلول بیشتر از محیط خارج سلول است

د)گلیسرول یکی از ترکیبات نادری است که بامکانیسم اتشار تسهیل شده وارد سلولهای پروکاریوت میشود

4-در رابطه با بیماری سیاه زخم کلیه موارد زیر صحیح میباشد بجز:

الف)عامل آنیولوزیک آن باسیلوس انتراسیس است

ب)زن کدکننده کپسول آن روی پلاسمید است

ج)سم آن از چهار پروتیین تشکیل شده است

د)جنس کپسول آن پلی گلوتامیک اسید میباشد

5-کلیه باکتریهای زیر متعاق به سودوموتاهای پزشکی هستند بجز:

الف)Ralstonia pickettii

ب)Burkholderia cepacia

ج)Stenotrophomonas maltophilia

د)Cardiobacterium hominis

6-مکانیسم ترانسفورماسیون طبیعی برای اولین بار در کدام باکتری نشان داده شده است؟

الف)Staphilococus aureus

ب)Streptococus peneumonia

ج)Escherichia coli

د)Pseudomonas aeruginosa

7-کدامیک از لایه های اسپور دارای پپتیدوگلیکان غیرمعمول بوده ونسبت به لیزوزیم حساس است به نحوی که لبزشدن ان منجر به زرمیناسیون میگردد؟

الف)Spore wall

ب)Spore cortex

ج)Spore coat

د)Exosporium

ج)