بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستي

 
عکس زهرا سيدابادي
تستي
از زهرا سيدابادي در Saturday، 29 December 2012، 10:56 AM
 

........ به عنوان گيرنده عمل مي كند ونوعي آنتي ژن محسوب مي شود.