بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

ميكروب شناسي

 
عکس فاطمه پارسافرد
ميكروب شناسي
از فاطمه پارسافرد در Saturday، 29 December 2012، 10:49 AM
 

طبقه بندي ميكروب ها به صورت كلي درمورد رنگ آميزي گرم داشتن ياعدم داشتن اسپور،نوع شكل وبيماريزا بودن يا نبودن آنها به چه صور ت است؟