بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوال های سخت برای بچه های بد!

 
عکس مجتبی بهنام
سوال های سخت برای بچه های بد!
از مجتبی بهنام در Thursday، 27 December 2012، 11:49 PM
 

1- اسیدهای تئیکوئیک پلیمرهای فسفاتی هستند که حاوی ..... و یا ..... میباشند و به وسیله ی پیوند ..... بهم وصل شده اند.
الف- سوربیتول- گلیسرول- هیدروژنی
ب- اسید چرب- فسفات- دی استر
ج- ربیتول گلیسرول- دی استر
د- ربیتول- گلیسرول- هیدروژنی

 

2- پورینی که در ساختمان باکتریهای گرم منفی وجود دارد در کجاست ودر ساخت کدام قسمت دخالت دارد؟

الف- غشای خارجی- LPS
ب-غشای داخلی- آنتی ژن O
ج-غشای داخلی- اسید تئی کوئیک
د- غشای خارجی- کانال غشایی

3-کدام باکتری عامل سیاه سرفه است؟
الف- نایسریا گونوره
ب- بوردتلا پرتوسیس
ج-کمپیلا باکتر ژژونی
د- ای کلای

4- کدام جمله صحیح است؟
الف- باکتری پروتئوی میرابیلس دارای تاژک لوفو تریکوس است.
ب- لیستریا باکتری گرم مثبت است و در دیواره ی خود اگزوتوکسین دارد.
ج- باسیلاسه قادر به تولید اسپور نیست.
د- ادهزین همان پیلی است که به گیرنده ی اختصاصی در سطح سلول چسبیده است.

5-کدام مورد جزو مرحله ی رشد لگاریتمی نمی باشد؟
الف- کاهش متابولیت ها
ب- افزایش متابولیت ها و گازها
ج- حداکثر رشد
د- زنده بودن همه ی باکتری ها


6- کدام باکتری از خانواده ی بی هوازی تحمل کننده ی اکسیژن است؟
الف- شیگلا
ب-لاکتوباسیل
ج- باکتروئید ها
د- نوکاردیا


7-کدام باکتری فاقد آنزیم سوپراکسیداز دیس موتاز نیست؟
الف- کلاستریدیوم ها
ب- سالمونلا
ج- نوکاردیا
د-باکتروئیدها

 

                                                                                                موفق باشید باحال