بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تست

 
عکس نرگس مقيمي
تست
از نرگس مقيمي در Thursday، 27 December 2012، 12:06 PM
 

ازاولين نشانه هاي كدام بيماري خنده هاي شيطاني ميباشد؟

1-گانگرن گازي

2-طاعون

3-كزاز

4-ديفتري