تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

عفونت مزمن کلامیدیا abortus در موش هایی با تولید بیش از حد IL-10

 
عکس معصومه امیریان
عفونت مزمن کلامیدیا abortus در موش هایی با تولید بیش از حد IL-10
از معصومه امیریان در Sunday، 14 January 2018، 2:23 PM
 

Chlamydia abortus، مانند سایر اعضای خانواده Chlamydiaceae، دارای چرخه رشد انعطاف پذیر داخل سلولی است که با ماهیت مزمن آن مشخص می شود. عفونت یک جمعیت می تواند  تا ماه ها نا مشخص باقی بماند تا سقط جنین در فصل تولید مثل رخ دهد اما تا به امروز نه مکان و نه مکانیسم هایی که این فاز نهفته را حفظ می کنند کاملا درک شده اند. مطالعات نشان داده اند که IL-10 به عنوان پاسخ به برخی میکروارگانیسم ها تولید می شود و باعث زنده ماندن پاتوژن های داخل سلولی می شود و حساسیت میزبان به عفونت های کلامیدیائی را افزایش می دهد. به منظور ایجاد عفونت پایدار C. abortus، موش های ترانس ژنیک با  بیان IL-10 را آلوده می کنند، و مکانیزم های ایمونولوژیک که باعث حفظ عفونت در این موش ها می شوند،این موش ها با مکانیزم های تیپ موش وحشی مقایسه شدند. باکتری های زنده قابل تشخیص در بافت های مختلف موش های ترانس ژنیک تا 28 روز پس از عفونت، با تجزیه و جداسازی باکتری و ایمونوهیستوشیمی تجزیه و تحلیل می شوند. عفونت مزمن در این موشها با اختلال در جذب ماکروفاژها، کاهش فعالیت iNOS در محل عفونت و توزیع بیشتر سلولهای التهابی در کبد همراه بود. این مدل موش می تواند برای درک مکانیزم های ایمونولوژیک و باکتریایی که منجر به عفونت های مزمن کلامیدیا می شود کمک زیادی کند.

 

Del Río L, Murcia A, Buendía AJ, Álvarez D, Ortega N, Navarro JA, Salinas J, Caro MR. Development of an in vivo model of Chlamydia abortus chronic infection in mice overexpressing IL-10. Veterinary microbiology. 2018 Jan 31;213:28-34.