تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

ارزیابی سه روش سرولوژیک جدید جهت تشخیص بروسلوزیس گاوی

 
عکس معصومه امیریان
ارزیابی سه روش سرولوژیک جدید جهت تشخیص بروسلوزیس گاوی
از معصومه امیریان در Sunday، 14 January 2018، 1:26 PM
 

یک مطالعه در پاکستان در مزارع این کشور در ماه گذشته انجام شده است که حساسیت و اختصاصیت این آزمون ها در گاو و بوفالو های این مزارع بررسی کرده است. در پنج حوزه از پنجاب و دو منطقه از Sindh ارزیابی نمونه ها انجام شد. نمونه های سرمی  مزارع مختلف از گاو ها و بوفالو ها جمع آوری شد و با سه روش رز بنگال و الایزای غیر مستقیم و competitive  الایزا آزمایش شدند. از بین این سه روش آزمایشگاهی ، الایزای competitive  بیشترین حساسیت (76.3% - 81.4%) و رز بنگال بیشترین اختصاصیت را داشته است(99.1%-99.4%). نتایج این مطالعه تفاوت های حساسیت و اختصاصیت را در این آزمایش ها را نشان داده و به نظر می رسد که روش رز بنگال حساسیت پایین و اختصاصیت بالا دارد.در نتیجه توصیه شده است که هیچ یک از ازمایش های انجام شده برای تشخیص بروسلوز گاوی به تنهایی استفاده نشود و بهترین شرایط استفاده از آزمایشات ترکیبی به ویژه رز بنگال و الایزای competitive با بهینه سازی موازی و بهبود اختصاصیت می باشد.

Arif S, Heller J, Hernandez-Jover M, McGill DM, Thomson PC. Evaluation of three serological tests for diagnosis of bovine brucellosis in smallholder farms in Pakistan by estimating sensitivity and specificity using Bayesian latent class analysis. Preventive Veterinary Medicine. 2018 Jan 1;149:21-8.