بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

SOAL

 
عکس علی ناصحی
SOAL
از علی ناصحی در Wednesday، 26 December 2012، 7:03 PM
 

1-علت مقاوم بودن اسپور......؟     

 1. زیادی اب و نفوذ پذیری پوشش خارجی اسپور
 2. ضخامت جدار و کم بودن فعالیت متابولیکی
 3. کمی اب و نفوذ پذیری پوشش خارجی اسپور
 4. زیادی اب و تراکم مواد داخل باکتری

2-مقدار ......و.......باکتری های اسپور دار بیشتر از باکتری های بدون اسپور است.

 1. کلیسم-فسفر   
 2. پتاسیم-فسفر   
 3. دی پیکولینات کلسیم-سیستین 
 4. دی پیکولینات کلسیم-پتاسیم

3-اسپور باکتری حاوی کدام موارد زیر است؟

 1. DNA-tRNA-mRNA
 2. اسید امینه-ریبوزوم- tRNA
 3. نوکلئوتید تری فسفات-اسید امینه- DNA
 4. ریبوزوم- DNA-انزیم

4-کندی ها .......اندوسپور نسبت به گرما و مواد ضدعفونی ....... هستند.

 1. مانند-مقاوم
 2. مانند-حساس
 3. برخلاف-مقاوم
 4. برخلاف-حساس

5-باکتری های اسپوردار در.......................اسپورزایی خود را شروع میکنند

 1. انتهای فاز لگاریتمی و ابتدای فاز سکون
 2. ابتدای فاز لگاریتمی و انتهای  فاز سکون
 3. انتهای فاز سکون و ابتدای فاز مرگ
 4. انتهای فاز خفته و ابتدای فاز لگاریتمی

6-اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟

 1. Saprophyte
 2. Mineralisation

7-باکتری های کدام شاخه فاقد دیواره سلولی هستند؟

 1. تنریکوتکس
 2. مندوزیکوتکس  
 3.  فیرمی کوتکس   
 4. گراسیلیکوتکس

8-ارکئوباکتری ها دارای.......و فاقد.......میباشند.

 1.  دیواره سلولی-اسیدمورامیک    
 2.  اسیدمورامیک-دیواره سلولی
 3.  استرول-پپتیدوگلیکان   
 4.  پپتیدوگلیکان- استرول

9-.......میتوانند همانند سلول های حیوانی در غشا سلولی خود استرول داشته باشند.

 1. ارکئوباکتری ها  
 2. مایکوپلاسما ها  
 3. تالوباکتری ها  
 4. میکسوباکتری ها

10-کدام یک از شاخه های باکتری زیر میتوانند به روش چروک خوردن نیز تکثیر یابند؟

 1. مندوزیکوتکس 
 2. فیرمی کوتکس 
 3. گراسیلیکوتکس    
 4. تنریکوتکس

11-اسکلت پلی ساکاریدی پپتیدوگلیکان در تمام باکتری ها یکسان است غیر از......

 1. ارکئوباکترها و تالوباکتری ها    
 2. میکسوباکتری ها و مایکوپلاسما ها   
 3. مایکوپلاسما ها و  ارکئوباکترها  
 4.  میکسوباکتری ها و ارکئوباکترها