تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

اثرات ضد پلاسمیدی ۵ عصاره گیاهی از گیاهان دارویی بر روی سوشهای مقاوم کلبسیلا پنومونیه

 
عکس فرناز فرناز جهاني
اثرات ضد پلاسمیدی ۵ عصاره گیاهی از گیاهان دارویی بر روی سوشهای مقاوم کلبسیلا پنومونیه
از فرناز فرناز جهاني در Thursday، 5 June 2014، 2:16 PM
 

اثر ضد میکربی (ضد پلاسمیدی) عصاره های مختلف ۵ گیاه دارویی (مورد، مرزه، کلپوره، شیرین بیان، اکالیپتوس) که در طب سنتی ایران بعنوان بر طرف کننده عفونتها مورد استفاد می باشد بر روی سوشهای حاوی پلاسمید باکتری کلبسیلا پنومونی مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف مورد بررسی قرارگرفت.

عصاره گیری از طریق استخراج ازبرگ وساقه گیاه و به روش الکلی وآبی صورت گرفت. مطالعه کمترین غلظت بازدارنده ازرشد (MIC) عصاره های استخراج شده نسبت به سوشهای مقاوم کلبسیلاپنومونی نشان داد که تمام عصاره های بالاخاصیت ضد میکروبی داشته  قادربودند از رشد سوشهای مقاوم کلبسیلاپنومونی جلوگیری کنند. دراین میان عصاره برگ گیاه اکالیپتوس دارای بیشترین خاصیت ضد میکروبی بود(average MIC ۰.۱ mg/ml). همچنین بیشترین غلظت هرعصاره که باکتری درآن رشد می کرد (Subinhibitory concentration) [SIC] برای انجام آزمایش Curing (حذف پلاسمید) استفاده شد. مطالعه و بررسی حساسیت دارویی تمام سوشهای درمعرض قرار گرفته به عصاره ها ازرقتهای SIC و مقایسه آنها باسوشهای درمعرض قرارنگرفته نسبت به داروهای آمپی سیلین (AP) ، آموکسی سیلین (AMOX) و وسفتی زوکسیم (CAZ)  و سفوتاکسیم  (CTX)تغییر زیادی را درMIC و کاهش مقاومت دارویی بوجود نیاورد. (average MIC AP,۱۲۸µg/ml, Amox ۲۵۶µg/ml,CAZ ۶۴µg/ml)

بررسی مورفولوژی باکتریهای درمعرض عصاره ها قرار گرفته به کمک میکروسکوپ فلورسنت (Nikon Optiphot ۲) نشان داد که وقتی سوشهای کلبسیلاپنومونیه در معرض عصاره مورد قرار می گیرند باکتری کوچکتر (جمع تر) شده و کپسول باکتری نیزازبین رفت.

مطالعه پلاسمیدی موجود در سوشهای حاوی پلاسمید ۹ و ۳ کلبسیلا به کمک ۷/۰% آگارزژل الکتروفورزومقایسه آن با سوشهای ۹ و ۳ در معرض قرارنگرفته نشان دهنده حذف انتخابی پلاسمیدها (Curing) نبود و پلاسمیدها همچنان در دو سوش ۹ و ۳ وجود داشتند.

همچنین مطالعه اثرسینرژیک دارو وعصاره ۵ گیاه دارویی بالا بطور همزمان در مقایسه با دارو و عصاره بتنهایی تغییرزیادی را درکاهش MIC و مقاومت دارویی با کتریهای فوق پدید نیاورد و فقط درمورد آنتی بیوتیک سفوتاکسیم MIC به  ۶۴ µg/m۱کاهش یافت. در نتیجه از مطالعات بالا چنین استنباط می شود که عصاره های گیاهان دارویی، مورد، کلپوره،مرزه، اکالیپتوس و شیرین بیان هیچگونه اثر ضد پلاسمیدی نداشتند.