تالار گفتگوی انگل شناسی

کشف سه گونه انگل بیماری زای جدید

 
عکس زهرا اسدزاده
کشف سه گونه انگل بیماری زای جدید
از زهرا اسدزاده در Saturday، 31 May 2014، 2:28 PM
 
جام جم آنلاين: یک دانشآموخته انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی و ثبت جهانی سه گونه جدید انگل کریپتوسپوریدیوم (Cryptosporidium) با بررسی نمونههای دامی و انسانی جمعآوری شده در سطح استان اصفهان خبر داد.

مهدی اعظمی که در تحقیقات پایاننامه کارشناسیارشدش موفق به شناسایی این سه گونه جدید انگل کریپتوسپوریدیوم شده است در گفت و گو با ایسنا ، اظهار داشت: کریپتوسپوریدیوم از انگلهای مشترک دام و انسان است که نه تنها پستانداران که حتی برخی خزندگان، ماهیها و سایر مهرهداران نیز از آلودگی به گونههایی از این انگل مصون نیستند.
این انگلها، پرزهای کوچک سلولهای پوشاننده دستگاه گوارش و تنفس مهره داران را آلوده می کنند.
وی افزود: در حال حاضر درمان مؤثری برای این عفونت شناخته نشده است، در نتیجه پیدا کردن این میکروارگانیسم در افراد با نقص ایمنی (به ویژه در افراد مبتلا به ایدز) همراه با پیش آگهی بدی است.
با این حال به دلیل اندازه بسیار ریز این انگلها (5 2 میکرومتر) ، دشواری روش های تشخیص و نیز عدم مهارت کافی تکنسین های آزمایشگاهی کمتر مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه تشخیصی در کشور زیر بار تحقیق و تشخیص این انگلها میرود.
اعظمی خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر تنوع گونه های انگل کریپتوسپوریدیوم در تشخیص، پیشگیری و کنترل بیماری و عدم انجام مطالعات کافی به ویژه مطالعات مولکولی در ایران تصمیم گرفته شد با استفاده از یک تکنیک معتبر مولکولی (PCR-RFLP) مطالعه حاضر برای اولین بار در اصفهان انجام شده و گونه های شایع در منطقه شناسایی شود تا در آینده با توجه به مسائل مختلف بیولوژیک گونه های موجود، استراتژیهای کنترل بیماری در منطقه طراحی و اجرا شود.
وی با بیان این که این مطالعه، اولین تحقیق در زمینه شناسایی و تشخیص گونه این انگلها در کشور به روش مولکولی بوده است، تصریح کرد: در این تحقیق ابتدا در حدود 2000 نمونه از گروههای انسانی با ریسک بالا (افراد با نقص سیستم ایمنی مثل بیماران مبتلاء به ایدز و سرطان) و کودکان خردسال و حدود یکهزار نمونه از فضولات گاو از مناطق مختلف استان اصفهان جمع آوری شده و با روشهای آزمایشگاهی (استفاده از میکروسکوپ)، 30 نمونه انگل از فضولات انسانی و 30 نمونه از فضولات دامی شناسایی شده و در ادامه DNA انگلها استخراج و با روش PCR تکثیر و به روش RFLP (اثر دادن آنزیم) برش داده شده و اطلاعات ژنتیکی آنها با نمونههای حاصل از تحقیقات خارجی مقایسه شده است.
اعظمی تصریح کرد: در بررسیهای این تحقیق الگوهای سه گونه از انگلها با نمونههای خارجی همخوانی نداشت که بعد از تعیین توالی و بررسیهای تکمیل و تایید از آزمایشگاههای خارجی به عنوان گونههای جدید انگل «کریپتوسپوریدیوم» به بانک ژن جهانی ارائه و ثبت شدند.