بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

طرح سوال؟؟؟؟

 
عکس ماندانا علی اکبری
طرح سوال؟؟؟؟
از ماندانا علی اکبری در Wednesday، 26 December 2012، 1:12 AM
 

1.ترانسفورماسیون پدیده ای است که طی آن قسمت_______از______آزاد شده و از یک یاخته به یاخته دیگر میرود.

1)کوچک-DNA

2)بزرگ_DNA 

3)کوچک_RNA

4)بزرگ_RNA

2.اتصال بین غشا سیتوپلاسمی و دیواره سلولی را_______می نامند و محل جابه جایی __________ می باشد.

3.کدام جزء اجزاء تشکیل دهنده اسپور نیست؟

1)سیتوپلاسم          2)غشاءخارجی             3)دیواره اسپور           4)اگزوسپوریوم

4.کدامیک از موارد به مقدار زیادی در باکتری یافت می شوند؟

1)پتاسیم              2)منیزیم              3)گوگرد          4)سدیم

5.__________نوعی از  رابطه باکتری با یکدیگر است که در آن باکتری ها با هم در تضاد هستند مثلا موادی ترشح میکند که برای باکتریهای دیگر زیان آور هستند.

1)آنتاگونیسم          2)اسینرژیم             3)رقابت             4)همسفرگی

6.دسته ای از مواد مورد نیاز باکتری که به مقادیر زیادی در باکتری وجود دارد الیگوالمان است.             ص      غ

7.ترانسداکسیون محدود فقط در موقعیت هایی رخ می دهد که پروفاژ به داخل یک مکان اختصاصی در ژنوم میزبان متصل می شود.           ص         غ

8.گانژوگاسیون یک فرایند 2طرفه است و برخلاف سلولهای یوکاریوت نتیجه به هم پیوستگی کامل دو سلول برای تشکیل سلول دیپلوئید نیست.       ص            غ

9.مچ کنید.

     1. در هنگام ورود به سلول شروع به رشد و تکثیر می کند وموجب انهدام سلول می شود. 

     2.باکتریوسین اشیرشیاکلی                                                     a.لیزوژن

     3.ادغام ژنوم باکتریوفاژپلاسمید                                                     b.کاسمیر

     4.باکتری در هنگام ورود فقط ژنوم خود را همانند                              c.کلی سین

        سازی میکند و سلول را از بین نمی برد.                                        d.پیوسین

     5.باکتریوسینپسدوموناس                                                                 f.فاز لیتیک

10.مچ کنید.

          1. ارکئوباتری                                                      باکتریوفاژ                        

          2. باکتری پست                                                  دیفتری

          3. پل عرضی در استافیلوکوک طلایی                       ترمواسیدوفیل

          4.کمک به اتصال و چسبیدن به سطوح                     پنتاگیلسین

          5.ویروسهایی که در باکتری رشد می کند                 گلکوکالیکس