تالار گفتگوی دندان پزشکی تشخیصی

شواهد علمی

 
عکس سیدمصطفی محمودی
شواهد علمی
از سیدمصطفی محمودی در Tuesday، 27 May 2014، 8:54 AM
 

در تصویر ضمیمه  شواهد علمی بر حسب اولویت نشان داده شده است. نکته جالب توجه این است که نظر متخصصین از کمترین اعتبار برخوردار است و متاآنالیز  معتبرترین شواهد علمی هستند