تالار گفتگوی انگل شناسی

توکسو پلا سموزیس

 
عکس عطیه خسروی
در پاسخ به: توکسو پلا سموزیس
از عطیه خسروی در Tuesday، 3 June 2014، 10:12 PM
 

تعيين شيوع آنتي بادي ضد توکسوپلاسما در خانم هاي با سقط مکرر خود ‏به خودي در مقايسه با خانم هاي با زايمان طبيعي

يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که درصد شيوع آنتي بادي ‏IgG‏ ضد توکسوپلاسما در خانم هاي با ‏سقط مکرر (17.5 درصد) بيش تر از گروه شاهد (14 درصد) مي باشد. اما اين تفاوت از نظر آماري معني ‏دار نبود (P=0.7).
بحث و نتيجه گيري: مقايسه نتايج اين تحقيق با ساير تحقيقات نشان داد که عليرغم نقش ثابت شده ‏توکسوپلاسما گوندي در سقط، بين گروه شاهد و بيمار از نظر آنتي بادي ضد توکسوپلاسما تفاوت معني ‏داري آماري وجود ندارد و اين موضوع که آيا آلودگي با توکسوپلاسما مي تواند باعث سقط مکرر شود، ‏جاي بحث دارد. براي اثبات و تعيين رابطه آلودگي با توکسوپلاسما و سقط، يک مطالعه کوهورت با ‏تعداد بيش تر بيمار و گروه شاهد پيشنهاد مي شود.

برای مطالعه متن مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=141649&varStr=6;%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%BE%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87,%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D8%AC%D9%88%20%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3,%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B2,%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87;%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%20%20%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201390;9;1;33;37