تالار گفتگوی رادیولوژی

متاستاز استخوانی

 
عکس احسان خسروی
متاستاز استخوانی
از احسان خسروی در Monday، 26 May 2014، 1:05 AM
 

علی شاه بیگی

سن: 87

CC: درد قفسه سینه

PI: بیمار آقایی است با شکایت درد قفسه سینه که به صورت مداوم و با آغاز تدریجی از یک ماه پیش بوده است. در گرافی ضایعات لیتیک استخوانی بر روی دنده ها مشاهده می شود.