تالار گفتگوی رادیولوژی

TB

 
عکس ناهيد اصغرنيا
TB
از ناهيد اصغرنيا در Monday، 26 May 2014، 12:57 AM
 

اقدس سولابستی

سن: 33

CC:تب و سرفه مزمن

PI: بیمار خانمی است با شکایت تب و سرفه مزمن از سه هفته پیش. در گرافی کاویته بزرگ لوب فوقانی و پوستریور ریه راست مشاهده می شود.