بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

question

 
عکس محمد مطابق
question
از محمد مطابق در Wednesday، 26 December 2012، 12:41 AM
 

1-کدام مورد در غشای سیتوپلاسمی پروکاریوت وجود ندارد؟

1-استرول              2-پروتئین

3-قند                   4-لپید

2-..............تنها باکتری هستند که در غشای سلولی آنها استرول مشاهده می شود

3-دانه های متا کروماتیک با چه نوع رنگ امیزی مشخص می شوند؟

1-ارلیش                    2-گرم

3-البرت                    4-همه موارد

4-درصد پروتئین در غشای کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟

1-اشریشیلاکلای             2-سلول های مخاط روده

3-سلول اپیتلیال معده         4-سلول های سنگ فرشی دهان

5-قسمت اصلی پروتوپلاسم که مرکز فعل و انفعالات حیاتی باکتری است سیتوپلاسم می باشد

ص                  غ