تالار گفتگوی رادیولوژی

OA

 
عکس اديب موحدي
OA
از اديب موحدي در Monday، 26 May 2014، 12:48 AM
 

هادی اکبری

سن: 69

CC: درد زانوی چپ

PI: بیمار آقایی است با شکایت درد زانوی چپ که به تدریج از دو سال قبل شروع شده است. در گرافی استئوفیت به همراه استئوپنی و کاهش فضای داخل مفصلی مشاهده می شود.