بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوالات

 
عکس مهدی دارابی
سوالات
از مهدی دارابی در Wednesday، 26 December 2012، 12:19 AM
 

1-کدام یک در مورد Erchibacteria نادرست است؟

الف-در دمای بالا زندگی می کنند             ب-در phبالا رندگی می کنند

ج-همان باکتری های باستانی هستند           د-ابتدایی ترین شکل سلول می باشند

2-کدام یک در مورد باکتری های حقیقی صحیح می باشد؟

الف-ار نوع گرم مثبت میباشند       ب-دارای تقسیم دوتایی هستند

ج-دارای ترنسفرماسیون             د-فقط یک شکل خاص دارند

3-در کدام باکتری استروئید وجود دارد؟

الف-میکوپلاسما                          ب-E.coli  

ج-پروتئوس                                 د-لوفوتریش

4- فیرمی باکتری ها جز کدام شاخه می باشند؟

الف-شاخه گراسیلیکوتس                ب-شاخه فیرمی کوتس

ج-انری کوتس                            د-هیچکدام

5-در غشای سیتوپلاسمی پروکاریوت ها ...................وجود ندارد؟

6-اگر در بعضی شرایط دیواره سلولی باکتری ضعیف شده یا قسمتی ازان از بین رفته باشد آن را اسفروپلاست می نامند

صحیح               غلط