بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوال پیشنهادی

 
عکس مرتضی باقری مقدم سلامی
سوال پیشنهادی
از مرتضی باقری مقدم سلامی در Wednesday، 26 December 2012، 12:13 AM
 

دومحلول بافشاراسمزی .....رااصطلاحاایزوتونیک وفشاراسمزی پروتوپلاسم باکتری سالم.......ازفشاراسمزی محیط کشت است

1)یکسان-کمتر         2)یکسان-بیشتر         3)متفاوت-کمتر             4)متفاوت-بیشتر

عکس مرتضی باقری مقدم سلامی
در پاسخ به: سوال پیشنهادی
از مرتضی باقری مقدم سلامی در Tuesday، 1 January 2013، 10:43 AM
 

.                                   1)باکتری.....عضوشاخه ی.....می باشد ؟         

1)استافیلوکوکوس-مندوزیکوتس       2)استرپتوکوکوس- تنریکوتس       3)انتروباکتر- فیرمی کوتس     4)سالمونلا-گراسیلیکوتس

2)ازدستگاه.....برایاستریل کردن وسایل تحت شرایط.......استفاده می شود.؟

1)فور-حرارت خشک     2)فور-حرارت مرطوب       3)اتوکلاو-حرارت خشک         4)بن ماری-حرارت خشک

3)پرتوهای uvهمانندپرتوهای یونیزان می توانندسبب تخریب DNA شوند.          ص                غ

4)یوباکترهانسبت به ارکئوباکترهادارای تمام ویژگی های زیر می باشندبه جز:

1)دارای پپتیدوگلیکانند      2)rRNAمتفاوت دارند      3)سدومورین دارند           4)دیواره دارای مورامیک اسیددارند

5)کدامیک درموردمزوزوم درست نیست؟

1)درتنفس وتقسیم سلولی باکتری        2)دارای پروتئین زیادهستند       3)بهRNAمتصل است          4)حاصل فروزفتگی غشای باکتری است

6)ترشح اگزوتوکسین برعهده ی دیواره باکتری است.      ص                 غ

7)پنی سیلین روی کدامیک اثرمی گذارد؟

1)لیپوتیکوئیک اسید         2)زنجیره ی تتراپپتیدی        3)ربیتول فسفات          4)زنجیره ی پلی ساکاریدی

8)پروتئین اختصاصی منفذدارپورینی دردیواره ی  کدام باکتری وجوددارد؟

1)مایکوپلاسما              2)استرپتوکوکوس          3)باسیلوس انتراسیس              4)E.coli

(9فضای بین غشای سیتوپلاسمی ودیواره ی سلولی درباکتری گرم منفی وگرم مثبت به ترتیب توسط...........و............پرشده است.

                                                موفق باشید