تالار گفتگوی رادیولوژی

ILD

 
عکس محمد صادق قاسمی
ILD
از محمد صادق قاسمی در Wednesday، 21 May 2014، 8:18 PM
 

خانم 63 ساله با تنگی نفس مزمن و پیشرونده

رادیوگرافی اینفیلتراسیون رتیکولوندولار دوطرفه در فیلد ریه را نشان میدهد که مطرح کننده ild است.