بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوالات خوب برای بچه های خوب

 
عکس مریم سادات سید حسینی
سوالات خوب برای بچه های خوب
از مریم سادات سید حسینی در Tuesday، 25 December 2012، 9:43 PM
 

1.نخستین مشاهده های روبرت کخ روی چه مریضی باعث به اثبات رسیدن اختصاصی بودن یک میکروب خاص برایایجاد یک عفونت معین شد؟1

1)سیاه زخم        2) آبله         3) سل          4) فلج اطفال

2.چه کسی قارچها را از سلسله ی آغازیان جدا کرد؟

1)کخ               2)پتری         3)ویتاکر       4)سریلوت

3.آرکئوباکترها به نام باکتری های باستانی نامیده میشوند و از پیچیذه ترین شکل سلول بوده است.  ص  غ

4.میکوپلاسما ها باکتری هایی دارای دیواره و دارای شکل ثابت هستند.  ص  غ 

5. کدام گزینه از قسمتهای تشکیل شده ی پپتیدوگلیکان نیستند؟

1)اسکلت پلی سکاریدی      2)زنجیره های تتراپپتید       3)پلهای عرضی    4)زنجیره های پلی ساکاریدی

6.اشکال ال باکتری هایک فرم ..........درهنگام رشد هستند و با اجداد خود به علت ....... اختلاف دارند.

7.باکتری های شیمیوتروف به چند دسته تقسیم بندی میشوند؟و انرژی خود را از کجا به دست می آورند؟

1)2دسته-اکسیداسیون مواد شیمیایی  2)2دسته-نور   3)3دسته-اکسیداسیون مواد شیمیایی  4)3دسته-نور

8.نام دیگر باکتزی های شیمیوهتروتروف،شیمیوارگانوتروق است و احتیاجات انرژیتیک خود رابا اکسیداسیون یک ترکیب آلی بدست می آورند.  ص  غ 

9.در تقسیم سلولی باکتری چند مرحله دیده میشود؟نام ببرید؟

10.زمان تولید باکتری ها را با چه حرف لاتینی نشان میدهند؟فرمول آن را بیان کنید؟