تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

نيسين

 
عکس محبوبه فرسي
نيسين
از محبوبه فرسي در Saturday، 26 April 2014، 6:23 PM
 

 نيسين تنها باکتريوسين مورد تأييد سازمان جهانی بهداشت (WHO)و به عنوان محافظت کننده طبيعی مواد غذايی است. نيسين جزء ترکيبات بی خطر طبقه بندی می‌شود. در اين مطالعه تأثير ضدميکربی نيسين بر روی باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس در سوپ جو تجارتی در شرايط دمايی مختلف تعيين شد. همچنين مکانيسم اثر نيسين بر روی ساختار باکتری های مورد مطالعه با ميکروسکپ الکترونی تعيين شد.
 روش بـررسـی: لگاريتم تعداد سلول های رويشی باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس تحت تأثير غلظت‌های g/mlµ0، 125/0، 25/0 و 5/0 نيسين در مدت 21 روز نگهداری سوپ جو تجارتی در دو دمای 8 و 25 درجه سانتی‌گراد ارزيابی گرديد. آزمايش ها سه مرتبه تکرار شد. ساختار سلولی باکتری های مورد مطالعه در تماس با زيادترين غلظت نيسين بررسی شد. لگاريتم تعداد باکتری ها تحت تأثير غلظت های مختلف نيسين، درجه حرارت و مدت زمان نگهداری با آزمون آناليز واريانس (ANOVA) ارزيابی شد.
يـافـتـه ها: نيسين در تمام غلظت های استفاده شده در سوپ جو، ميزان رشد و بقاء باکتری های مورد مطالعه را تحت تأثير قرار داد. تأثير دمای 8 درجه سانتی‌گراد در مهار باکتری‌های مورد مطالعه در مدت نگهداری سوپ جو بيشتر از دمای 25 درجه سانتی‌گراد بود(05/0P<). تصاوير ميکروسکپ الکترونی حاکی از صدمه و آسيب به غشاء سيتوپاسمی باکتری‌های مورد مطالعه بود.
نتـيـجـه گيـری: نيسين فعاليت ضدميکربی دارد و با کاهش دما به‌طور معنی‌دار از رشد باکتری‌های پاتوژن غذازاد ممانعت می‌کند.